Reglement

Reglement

voor het beheer van de 
RK BEGRAAFPLAATS  SINT BARBARA
Reviusplein 7   3141SV Maassluis

Parochie De Goede HerderSingel 104,
3112 GS  Schiedam
secretaris@goedeherderparochie.nl
BeheercommissieHH Andreas, Petrus en Paulus,
Andreasplein 1,
3144 PL  Maassluis
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

 

Algemene Bepalingen

Artikel 1
Begripsaanduidingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Parochiebestuur: het bestuur van de RK Parochie De Goede Herder te Maassluis- Vlaardingen- Schiedam.

begraafplaatscommissie: commissie R.K. begraafplaats St. Barbara,  handelend onder verantwoordelijkheid van het Parochiebestuur Goede Herder Parochie, Singel 104, 3112 GS  te Schiedam.
begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van asbussen van de overledenen, geheten R.K. begraafplaats Sint Barbara, gelegen aan het  Reviusplein 7 3141 SV te Maassluis.

beheerder: degene die door het parochiebestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.

particulier (urnen-)graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun asbussen, waarvan het uitsluitend recht voor de duur van 20 jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht kan worden verlengd.

rechthebbende:  de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een particulier (urnen-)graf is verleend.

algemeen (urnen-)graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar behoeven te zijn of van hun asbussen, waarvan het gebruiksrecht voor de duur van 10 jaar is verleend aan gebruikers volgens de voorwaarden van dit reglement.

gebruiker: de meerderjarige persoon aan wie een recht op medegebruik in een algemeen (urnen-)graf is verleend.

grafrecht: het recht op een particulier(urnen-)graf voor 20 jaar; alsmede het gebruiksrecht in een algemeen (urnen)graf voor 20 jaar.

bijzetting:

1 Het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begraven.

2 Het begraven van een asbus/urn in een graf waarin reeds een overledene of een asbus/urn is begraven.

3 Het plaatsen van een urn op een graf, waarin reeds een overledene of een asbus/urn is begraven.

4 Het plaatsen van een asbus/urn in de urnen muur waar reeds eerder in is geplaatst

asbus:   hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene.

urn:       voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen.
De bepalingen voor asbussen in dit reglement gelden ook voor urnen.

strooiveld:         Plaats  voor het uitstrooien van as.
In principe wordt hiervoor de gehele begraafplaats gebruikt, op een zodanige wijze dat de as niet op grafmonumenten gestrooid wordt. Voor het strooien wordt een asverstrooier gebruikt.

Artikel 2
Het parochiebestuur
Het parochiebestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van de begraafplaats bovendien aan dit reglement.

Artikel 3
Beheerder
Het parochiebestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.
De beheerder is bevoegd om namens het parochiebestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de begraafplaats betreffende, en om grafrechten te verlenen.
De beheerder is lid van de door het Parochiebestuur te installeren begraafplaatscommissie.

Artikel 4
Regelingen voor een begraving
1 Voor de begraving dienen aan de beheerder het verlof tot begraving of de bereidverklaring tot de bezorging van de as te worden getoond.
2 De voor de begraving en bewaring van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de grafakte en de kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten of een deugdelijk bewijs van begraving of bewaring van een asbus voor rekening van derden en de eventuele autorisatie van de rechthebbende (of de gebruiker) moeten voor de begraving c.q. bewaring aan de beheerder worden overgelegd.

Artikel 4a
Bevorderen van natuurlijke ontbinding

 • Het is verboden om een overledene te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist.
 • Het is verboden om een overledene te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes dan wel van een lijkomhulsel te voorzien, welke niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 1998 en alle overige wettelijke voorgeschreven vereisten ten behoeve van de bevordering van de lijkvertering en eventuele andere met deze regelgeving samenhangende doeleinden.
 • Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften. De materialen die verwerkt zijn in de lijkkist, de lijkhoes en de kleding van de overledenen dienen zoveel mogelijk van natuurlijk verteerbare aard te zijn. In geval van ernstige en gerechtsvaardige twijfel of de materialen aan deze eis voldoen, kan de beheerder een controle instellen. Blijkens de gebruikte materialen niet aan deze eis te voldoen dan kan begraving geweigerd worden.
 • De rechthebbende is verantwoordelijk voor het naleven van de onder lid 1 t/m 3 vermelde voorschriften. Eventuele schade en/of kosten ten gevolge van niet-naleving van deze voorschriften zullen op de rechthebbende worden verhaald.

Artikel  5
De begraving van een overledene en de bewaring van een asbus

 • Een begraving of bewaring van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens de aanwijzing van de beheerder.
 • De kist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer, welke registratienummer moet worden opgenomen in de register van de overledenen.

Artikel  6
Werkzaamheden op de begraafplaats

 • Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend in opdracht van het parochiebestuur, door derden.
 • Het parochiebestuur geeft aan hen, die door de rechthebbende/gebruiker zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
 • Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon – en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kapel.

Op zaterdagen mogen alleen door het parochiebestuur opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van stenen en het groot onderhoud door professionele bedrijven.

 • Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpgoederen te worden meegenomen of te worden opgeruimd.

Artikel  7
Bezoekers
Het parochiebestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is.
Op de entree van de begraafplaats mogen fietsen worden geplaatst in de rekken.
De lijkwagen met volgstoet mag alleen rijden op de bestrating.
Honden en andere dieren worden op de begraafplaats niet toegelaten, uitzonderingen voor mensen met hulp of blindengeleidehonden.
Bezoekers worden verzocht luidruchtigheid te vermijden.
Gebruik van alcoholhoudende dranken is ten strengste verboden op de begraafplaats.
Roken is verboden.
Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafteken moet tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het parochiebestuur.

Artikel  8
Administratie

 • Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de begraafplaats. De administratie bevat in ieder geval een verplicht register van de overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede is in het register opgenomen de registratie van de begraven asbussen. Deze registers zijn openbaar.

Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand grafrecht, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden en gebruikers worden geregistreerd compleet met de gegevens betreffende onderhoud en verdere belangrijke gegevens.

 • Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Alle rechten, verleend in het eerste halfjaar worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaraan voorafgaand. Alle rechten verleend in het tweede halfjaar worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.

Het vestigen van grafrechten

Artikel 9
Schriftelijke overeenkomst

1     Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het parochiebestuur, genaamd grafakte.

2     Op de begraafplaats kunnen worden begraven:

       zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus en zij die met een parochiaan welke ingeschreven is geweest bij de Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus gehuwd waren of die met een parochiaan welke ingeschreven is geweest ingeschreven bij de Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus duurzaam een huishouden vormden;
oud-parochianen van de Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus of de voormalige parochie HH. Andreas, Petrus en Paulus die buiten Maassluis wonen en te kennen hebben gegeven op de R.K. Begraafplaats te worden begraven.       

3     Het parochiebestuur kan van lid 2 in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

Artikel 10
Uitgave van graven
De  graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven.
Het is niet mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren tenzij een recht wordt verworven als bedoeld in artikel 11.

Artikel 11
Recht op particulier (urnen – ) graf
Het parochiebestuur kan aan één meerderjarig persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht verlenen om voor 20 jaren gebruik te maken van een bepaalde (urnen- ) grafruimte, ten behoeve van hem zelf, de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg of stiefkind.

Dit recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of door het parochiebestuur later te stellen. In ieder geval moet betaling op grond van artikel  35 van dit reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden vastgesteld dat het graf kan worden geruimd wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Artikel 12
Recht op algemeen (urnen – )graf
Het parochiebestuur kan aan één meerderjarig persoon het recht verlenen om voor 10 jaar gebruik te maken van een plaats in een (urnen- ) grafruimte, bestemd voor meerdere overledenen.
Dit gedeelde recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of door het parochiebestuur later te stellen. In ieder geval moet betaling op grond van artikel 35 van dit reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden vastgesteld dat het (urnen- ) graf geruimd kan worden wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Artikel 13
Adres van rechthebbende en gebruiker
De rechthebbende en de gebruiker zijn verplicht hun adres aan het parochiebestuur op te geven, als mede de wijziging van hun adres.

Artikel 14
Overlijden van rechthebbende en gebruiker

1             Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende of de gebruiker dient het grafrecht binnen 6 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de erfgenaam of erfgenamen te worden overgeschreven op naam van  de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg of stiefkind overeenkomstig artikel 15.

2             Indien de rechthebbende of de gebruiker is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel voorafgaand aan die begraving of bijzetting te worden gedaan.

Artikel 15
Overdracht grafrecht

 • Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het parochiebestuur van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.
 • Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed of aanverwant tot en met de vierde graad of een pleeg of stiefkind van de rechthebbende/gebruiker is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het parochiebestuur.
 • Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Afstand doen dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 16
Weigering tot begraving of bijzetting
Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat grafrechten zijn verleend, om canonieke redenen begraving van een overledene en met name de bijzetting in een familiegraf of een algemeen (urnen)graf te weigeren, onder teruggave van de reeds betaalde rechten, of alleen de begraving op een bepaald gedeelte van de begraafplaats toe te staan.

Artikel 17
Ontbindende voorwaarden grafrechten
Het parochiebestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd gedurende welke het terreingedeelte waarin zich de (urnen) en graven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de tijd dat de begraafplaats in exploitatie blijft.
Aan de toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen bestemmingsverandering van ( een gedeelte van) de  begraafplaats of tegen voorgenomen sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

Het verlengen van grafrechten

Artikel 18
Schriftelijk informeren van de rechthebbende

 • Het parochiebestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van 10 jaar.
 • Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de termijn van het grafrecht is verzocht dan zal van het aflopen van de termijn door een zichtbare mededeling melding worden gemaakt bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig maar tenminste tot het einde van de termijn van het grafrecht.

Artikel 19
Verzoek rechthebbende

1             Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van 10 jaar.

2             Het parochiebestuur zal een aanvrage ingevolge lid 1 inwilligen, in zoverre van het recht tot begraven gebruik is gemaakt en geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming van een gravenveld, zich daartegen verzetten.

Artikel 20
Voorwaarden voor verlenging

 • De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het graf zich naar het oordeel van het parochiebestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de dan geldende tarieven.

Artikel 21
Verlenging bij bijzetting
Wanneer in een particulier (uren)graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen of hun asbussen een bijzettingplaats vindt, wordt een lopende termijn van het grafrecht verlengd met een periode van 10 jaar, indien de lopende termijn van het grafrecht wordt overschreden door de wettelijke minimum-grafrusttermijn van 10 jaar van degene die wordt bijgezet. Het nog niet verstreken gedeelte van de lopende termijn wordt met de verlenging verrekend.

 1. De verlengde periode is te rekenen vanaf de datum van bijzetting.

Artikel 22
Algemene (urnen)graven

 1. Het recht van een gebruiker in een algemeen (urnen)graf kan niet worden verlengd.
 2. Ten minste zes en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van de termijn van een algemeen (urnen)graf doet het parochiebestuur daarvan schriftelijk mededeling aan de gebruiker, wiens adres bij hem bekend is.

Einde van de grafrechten

Artikel 23
De grafrechten vervallen:

 • Door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 18;
 • Indien de tarieven overeenkomstig artikel 35 van dit reglement niet binnen één jaar na het vestigen of het verlengen van het grafrecht zijn betaald;
 • Indien een terrein gedeelte, waarin zich de (urnen)graven bevinden, aan de bestemming begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 17;
 • Indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 18 op het infobord de begraafplaats aangeplakt is geweest alsmede bij het graf en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd;
 • Indien de rechthebbende het onderhoud van het grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 31;
 • Indien de rechthebbende (of een gebruiker) bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan een evenredige terugbetaling plaatsvinden.

Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven

Artikel 24
Indeling door het parochiebestuur
Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in urnen en graven vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 25
Soorten graven
Het parochiebestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik, respectievelijk mede gebruik van:

 • Een particulier familiegraf. Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.
 • Een Priestergraf. Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.
 • Een particulier kindergraf. Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.
 • Een grafplaats algemeen kindergraf.
 • Een grafplaats algemeen graf met de mogelijkheid tot plaatsing van een staand grafteken.
 • Een algemeen urnen graf in de aarde
 • Een familie urnen graf in de aarde
 • Een familie urnen graf in de urnenmuur
 • De modellen graftekens worden omschreven in de voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting, zoals voorzien in artikel 29.

Artikel 26
Familiegraven
Een familiegraf is bestemd voor het begraven van 2 overleden.
Er zijn familiegraven met een liggende gesloten steen.
Er zijn familiegraven met een staande steen met de mogelijkheid van banden er voor en een open gedeelte.
Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan de overledenen aanwijzen, die na overlijden in een familiegraf mogen worden begraven of bijgezet.
Asbussen mogen hierin ook worden begraven.

Priestergraven
In de bestaande priestergrafkelder mogen alleen priesters van onze parochie worden bijgezet en de parochie – priesterzoons.

Kindergraven
In een particulier kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.
Er mogen 2 kinderen in dit graf worden begraven.
In een algemeen kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.
Mogelijkheid tot het plaatsen van een staande steen.

Algemene graven
In een algemeen graf worden 2 overledenen begraven.
Mogelijkheid tot het plaatsen van een staande steen.

Urn graven

               In een algemeen urnengraf wordt één urn begraven.
               In een familie urnengraf mogen 6 urnen worden begraven.
               Mogelijkheid tot het plaatsen van een staande steen.

Urnenmuur

               Familie urnen plaatsen in de urnenmuur voor 20 jaar.
               De voorzetsteen die moet worden gebruikt is zonder tekst.

Artikel 27
Bewaren van asbussen
Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzettingen in of op een graf.

Artikel 28
Ruiming van asbussen
Ruiming door het parochiebestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door verstrooiing van de as, op een strooiveld.

Graftekens en grafbeplanting

Artikel 29
Vergunning
Het parochiebestuur kan aan rechthebbenden of gebruikers vergunning verlenen om graftekens en/of beplanting op particuliere graven en algemene graven te doen aanbrengen.
Op algemene graven mogen door de gebruikers alleen staande graftekens worden geplaatst.
Zowel de graftekens  als de grafbeplanting moeten voldoen aan de voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting behorende tot dit reglement en die door het parochiebestuur zijn vastgesteld.
Graftekens en grafbeplanting die naar het oordeel van het parochiebestuur niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, worden door het parochiebestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn door het parochiebestuur op kosten van de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd.

Artikel 30
Risico schade aan graftekens

 1. Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom van de rechthebbende. Het parochiebestuur aanvaardt deze graftekens en grafbeplanting niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden, alsmede voor het onderhoud, met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.
 2. Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het parochiebestuur uitsluitend vergoed voor zover deze risico’s door een verzekeringsovereenkomst van het parochiebestuur zijn gedekt.
 3. Schade veroorzaakt door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van de begraafplaats wordt door het parochiebestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico’s door de desbetreffende verzekeringsovereenkomst van het parochiebestuur worden gedekt

Artikel 31
Onderhoud van graftekens en grafbeplanting
Het schoonhouden van de graftekens (waar onderhoudskosten voor zijn betaald) gebeurt door een medewerker van de begraafplaats.
De beheerder bepaalt in overleg met de hovenier hoe de algemene beplanting van de begraafplaats er uit ziet.
De beplanting die de rechthebbende(n) of  gebruikers zelf plaatst op het graf moet voldoen aan de voorschriften van het toelaten van graftekens en grafbeplanting, anders wordt deze verwijderd na de rechthebbende de gelegenheid heeft gekregen binnen 14 dagen de beplanting aan te passen of te herstellen.
De beplanting moet binnen da afmetingen van het graf worden geplaatst en daar binnen blijven, de hoogte mag niet hoger zijn dan 40 cm.
In de beplantingsstrook mag geen grind of stenen worden gestrooid.
De kosten worden betaald bij het aanvragen van het plaatsen van een grafmonument (zie tarievenlijst).

 1. De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het parochiebestuur worden onderhouden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting.
 2. In geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het parochiebestuur,voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing vastleggen in een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar na ontvangst in het onderhoud voorziet.
 3. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet bevestigd wordt, maakt het parochiebestuur de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.
 4. Indien toepassing is gegeven aan het tweede of derde lid en

niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel vijf jaar, bedoeld in het tweede respectievelijk derde lid, is verstreken.

 1. Indien het recht op het graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de periode, bedoeld in het derde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.

Artikel 32
Plaatsen,verwijderen, herplaatsen van een grafteken door rechthebbende
Opdracht tot het plaatsen van een grafteken,tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende.

Het grafteken wordt direct na het sluiten van het graf terug geplaatst door de grafdelver.

Na een bijzetting dient de tekst op het grafteken binnen 3 maanden te zijn gewijzigd, het laten bijzetten van de belettering moet wel ter goedkeuring schriftelijk worden aangemeld aan het parochiebestuur.

Artikel 33
Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder
Indien het vanwege het beheer van de begraafplaats naar het oordeel van de beheerder nodig is kunnen het grafteken en of beplanting van het graf van een rechthebbende op last van en voor rekening van het parochiebestuur worden weggenomen.

De rechthebbende wordt hiervan van te voren in kennis gesteld.

Verwelkte bloemen en planten en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing van graven worden verwijderd.

Artikel 34
Verwijderen van graftekens na einde grafrecht
Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen graftekens en/of beplanting door de rechthebbende van het graf worden verwijderd in overleg met de beheerder.

Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van het grafteken en/of de beplanting en is het parochiebestuur gerechtigd deze te doen verwijderen en te doen vernietigen zonder dat enigerlei vergoeding hiervoor jegens de rechthebbende verschuldigd is.

Artikel 35
Graftekens algemene graven
Op algemene (urnen-)graven mogen door de gebruikers enkel graftekens worden opgericht of grafbeplanting aangebracht volgens de voorschriften van het parochiebestuur.

Artikel 36
Tarieven
1             Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen,voor het plaatsen van graftekens en onderhoud en het verwijderen van graftekens en/of  beplanting bij einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan, voor het herbegraven op de begraafplaats en herbegraven naar een andere begraafplaats, worden tarieven geheven. Deze zijn als het volgt samengesteld:

 1. een bedrag voor werkzaamheden aan het (urnen-)graf;
 2. een bedrag voor het grafrecht;
 3. een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het parochiebestuur uit te voeren algemene onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;
 4. een bedrag te bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of de beplanting na het eindigen van het grafrecht.

2             De voor de begraafplaats geldende tarieven zijn opgenomen in een afzonderlijk tarievenlijst.

Artikel 37
Algemeen onderhoud
Het parochiebestuur zal zorg dragen dat de afrastering, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden.

Artikel 38
Beperking onderhoudsverplichting
Het parochiebestuur verplicht zich aan het in artikel 36 omschreven onderhoud te besteden maximaal de bedragen, die uit de tarieven op grond van artikel 35 voor onderhoud zijn verkregen en daarvoor per jaar beschikbaar zijn.

Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

Artikel 39
Ruimen van graven en asbussen
Het parochiebestuur heeft het recht de (urnen)graven , waarvan de rechten meer dan 3 maanden vervallen zijn, te doen ruimen met in achtneming van de wettelijke termijn.

Artikel 41
Sluiting van de begraafplaats
Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen en voor het bewaren van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren.

Het parochiebestuur is niet aansprakelijk voor opgraving en overplaatsing kosten van resten en/ of graftekens naar een andere begraafplaats.

Artikel 42
Klachten
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het parochiebestuur.

Artikel 43
Klacht indienen
Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het parochiebestuur een schriftelijke klacht indienen
Het parochiebestuur zal binnen 8 weken na ontvangst van de klacht beslissen en de briefschrijver schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Artikel 44
Vervallenverklaring eerdere reglementen
Het parochiebestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaats betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.

Artikel 45
Wijziging reglement
Dit reglement heeft de goedkeuring van de bisschop van Rotterdam middels een Bisschoppelijke Machtiging met nummer  13.083, dd. 22 maart 2013.
Het parochiebestuur is gerechtigd dit reglement in overleg met het Parochiebestuur te wijzigen.
Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van de genoemde bisschop.
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur op 12 februari 2013
en van toepassing verklaard met ingang van  22 maart 2013.

 

Namens het parochiebestuur:

De Secretaris                                                       De (werk)Voorzitter

W.A. van der Steen                                            A.J. Stout                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafakte voor een particulier graf – liggende steen

Het parochiebestuur van de R.K. Begraafplaats Sint Barbara Reviusplein 7 3141SV Maassluis         

Verleent aan:
De Heer :       

Voor een termijn van 20 jaar vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik op een:
Particulier familiegraf bestemd voor 2 overledenen.

Dit graf is gelegen in vak       nummers 

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld …….., met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 16.

Het parochiebestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen.

Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het parochiebestuur door te geven en dienende rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken.

Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Dit recht kan met perioden van 20 jaar verlengd worden telkens tegen de alsdan  geldende tarieven en voorwaarden. Het parochiebestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over de afloop van een termijn.

Het bovengenoemde graf moet worden voorzien van een liggend grafteken dat geplaatst mag worden nadat door de beheerder goedkeuring is verleend, informatie zie bijlage

Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.

Grafteken en/of  grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed onderhouden worden.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen zij door het parochiebestuur worden verwijderd. Het parochiebestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet aansprakelijk.

De eventuele beplanting moet  beoordeeld worden door de beheerder en de hovenier.

De beplanting mag niet hoger zijn dan 40 cm en wordt door de hovenier aangepast.

Het parochiebestuur heeft het recht binnen 3 maanden nadat het grafrecht,door welke oorzaak ook, geëindigd is, het graf te doen ruimen en de voorwerpen op het graf te doen verwijderen.

Door medeondertekening van deze akte geeft rechthebbende zijn toestemming tot het ruimen van het graf en het verwijderen van de voorwerpen op het graf drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Ingevolge artikel 36 van het reglement voornoemd is aan het parochiebestuur verschuldigd de som van ……….welke som ondergetekende namens het parochiebestuur verklaart te hebben ontvangen.
te Maassluis, de ………………………

De rechthebbende                                                                         Namens het parochiebestuur

 

Grafakte voor een particulier graf

Het parochiebestuur van de R.K. Begraafplaats Sint Barbara Reviusplein 7  3141SV  Maassluis

Verleent aan:

Voor een termijn van 20 jaar vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik op een
Particulier familiegraf bestemd voor 2 overledenen.

Dit graf is gelegen in vak         nummer

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld………………..,met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 16.
Het parochiebestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen.
Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het parochiebestuur door te geven en dienende rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken.

Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Dit recht kan met perioden van 10 jaar verlengd worden telkens tegen de alsdan  geldende tarieven en voorwaarden. Het parochiebestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over de afloop van een termijn.

Het bovengenoemde graf moet worden voorzien van een staande grafteken met of zonder banden,dat geplaatst mag worden nadat door de beheerder goedkeuring is verleend, informatie zie bijlage

Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.

Grafteken en/of  grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed onderhouden worden.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen zij door het parochiebestuur worden verwijderd. Het parochiebestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet aansprakelijk.

De eventuele beplanting moet  beoordeeld worden door de beheerder en de hovenier.

De beplanting mag niet hoger zijn dan 40 cm en wordt door de hovenier aangepast.

Het parochiebestuur heeft het recht binnen 3 maanden nadat het grafrecht,door welke oorzaak ook, geëindigd is, het graf te doen ruimen en de voorwerpen op het graf te doen verwijderen.

Door medeondertekening van deze akte geeft rechthebbende zijn toestemming tor het ruimen van het graf en het verwijderen van de voorwerpen op het graf drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Ingevolge artikel 36 van het reglement voornoemd is aan het parochiebestuur verschuldigd de som van € ………- welke som ondergetekende namens het parochiebestuur verklaart te hebben ontvangen.

te Maassluis, de ………………………

De rechthebbende                                                                         Namens het parochiebestuur


Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting.

Op de begraafplaats Sint Barbara gelegen Reviusplein 7  3141SV  Maassluis.

Deze voorschriften behoren bij artikel 29 van het reglement van de begraafplaats voornoemd.

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken.

Op dit indelingsplan zijn vakken met cijfer en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder een getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

In de vakken C – E  –  F – G – P  Familiegraven liggende steen worden op de graven toegelaten liggende zerken met eventueel een staand gedeelte of een staande steen met banden, maar wel een open gedeelte.

Afmetingen staande gedeelte 80x80x10 cm.

Afmetingen liggend gedeelte 180x80x10cm.

In de vakken C – D – E     Familiegraven staande steen worden op de graven toegelaten staande graftekens met eventueel banden, maar wel een opengedeelte.

Afmetingen staande gedeelte 80x80x10 cm.

Afmetingen liggend gedeelte 180x80x10cm.

In de vakken B – E –Z  zijn Algemene graven en kindergraven, worden toegelaten staande graftekens

Afmetingen staande gedeelte 80x80x10 cm.

In het vak U urnengraven worden op de graven toegelaten staande graftekens.

Afmetingen staande gedeelte 80x80x10 cm.

Artikel 4

Grafzerken en graftekens moeten altijd door de beheerder worden goedgekeurd.

Artikel 5

De grafzerken  en graftekens moeten zijn vervaardigd van weerbestendige natuursteen (hardsteen –graniet -marmer).of kunststof

Artikel 6

Grafzerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het parochiebestuur.

Artikel 7

Tussen de graven moet het netjes en overzichtelijk zijn

Artikel 8

De inscripties op zerken graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.

Artikel 9

Op of aan de grafzerken en graftekens mogen geen ijzeren hekken of palen en kettingen worden gemonteerd of andere metalen en/of attributen.

Artikel 10

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

 

 

Artikel 11

De uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.

Artikel 12

Alle werkzaamheden op de begraafplaats worden verricht door de beheerder of de door hem aangestelde personen.

Het parochiebestuur geeft aan hen die belast zijn met het onderhoud van het kerkhof, steenhouwers of andere werkzaamheden die moeten worden verricht gelegenheid dit uit te voeren op tijden dat de begraafplaats is geopend of daar voor wordt open gesteld.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op aanwijzing van de beheerder.

Werkzaamheden worden niet op zaterdagen, zon en feestdagen verricht zie art 6.3 van het reglement.

Uitzonderingen zijn mogelijk met speciale toestemming van de beheerder.

Artikel 13

Voor het plaatsen van zerken en graftekens zijn geen leges kosten verschuldigd.

Artikel 14

Voor het plaatsen van een zerk of grafteken dient de rechthebbende /gebruiker of de leverancier namens de rechthebbende/ gebruiker, schriftelijk de juiste ligging van het graf op te vragen bij de beheerder.

De graf aanduiding zal worden gemeld aan de leverancier.

Artikel 15

Een zerk of grafteken dient voor bijzetting door de beheerder te worden verwijderd en weer te worden terug geplaatst (inclusief de fundering) De kosten worden berekend volgens de tarievenlijst.

De mogelijke gebreken aan de steen of fundering zal door de beheerder worden vastgesteld en de rechthebbende moet direct aan de leverancier of een andere steenhouwer opdracht geven dit te herstellen.

De kosten zijn voor rekening van de rechthebbende/gebruiker.

Graf zerken en graftekens moeten binnen 3 maanden na bijzetting weer zijn  terug geplaatst.

Artikel 16

Grafkelders zijn op de begraafplaats niet toegestaan.

Uitzondering hierop vormt het bestaande priestergraf.

Artikel 17

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op werkdagen van 8.00 uur t/m 17.00 uur.

Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk met een sleutel van 7.00 uur t/m 19.00 uur.

De eerste zondag van de maand en bijzondere dagen van 9.00 uur t/m 17.00 uur

De kapel is altijd gesloten voor iedereen, behalve de medewerkers.

De kapel is beschikbaar voor het houden van een avondwake en uitvaartdienst

De mensen die de begraafplaats betreden moeten te allen tijde zorg dragen voor het sluiten van het hek.

Men mag ook niet zomaar een vreemde op de begraafplaats achterlaten die niet in het bezit is van een sleutel.

Het parochiebestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is.

Op de entree van de begraafplaats mogen fietsen worden geplaatst in de rekken.

De lijkwagen met volgstoet mag alleen rijden op de bestrating.

Honden en andere dieren worden op de begraafplaats niet toegelaten, uitzondering voor mensen met een hulp of blindengeleidehond.

Bezoekers worden verzocht luidruchtigheid te vermijden.

Gebruik van alcoholhoudende dranken is ten strengste verboden op de begraafplaats.

Roken is verboden.

Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafteken moet tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het parochiebestuur

Artikel 18

Het is een rechthebbende/gebruiker niet toegestaan, voor werkzaamheden aan een graf, beplanting of andere groenvoorzieningen te verwijderen, die door de beheerder is aangebracht.

Artikel 19

Alleen de door de beheerder aangewezen personen mogen met een vervoermiddel de begraafplaats berijden

De beheerder is bevoegd vervoermiddelen met een te hoge wieldruk de toegang tot de begraafplaats te verbieden

Artikel 20

De ondernemers, uitvaartverzorgers, steenhouwers en leveranciers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan een persoon of voortvloeiend uit de werkzaamheden die worden of zijn verricht aan personen en aan de begraafplaats.

Artikel 21

Personen belast met werkzaamheden op de begraafplaats moeten minimaal 16 jaar oud zijn en naar oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed.

Gebruik van radioapparatuur is op de begraafplaats verboden.

Artikel 22

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie van medewerkers van de begraafplaats of hoveniers.

Bisdom – reglement begraafplaats Maassluis