PCI


Wat is de PCI?

De parochiële Caritas Instelling werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De PCI verleent hulp aan mensen in nood en is in eerste instantie bestemd voor leden van onze eigen parochiegemeenschap De Goede Herder.

Wat is het doel van de PCI?
De PCI biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen d.m.v. een directe financiële ondersteuning en het verwijzen naar hulpverlenende instanties.
De PCI is geen instantie die permanente financiële hulp kan bieden.
De PCI reageert op hulpvragen en signalen die haar via de contactpersonen van de pastoraatsgroepen in de verschillende deelgemeenschappen, diaconale werkgroepen, individuele parochianen, maatschappelijke instellingen e.a. bereiken.

Wat is de taak van de PCI?
Een belangrijke taak van de PCI is om alle parochianen er van te overtuigen dat iedereen, die deel uitmaakt van onze parochiegemeenschap, ook verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn of haar medemens.
Wij willen oog hebben voor de problemen van anderen en proberen deze op te lossen.

Wat kunt u doen?
U, parochianen, willen wij vragen met ons de stille armoede op te sporen. De PCI pretendeert niet in alle gevallen een oplossing te kunnen bieden. Zij kan wel samen met de hulpvrager proberen de grootste nood weg te nemen.
Indien u iemand kent, waarvoor de PCI mogelijk iets zou kunnen betekenen, neemt u dan contact op met de pastoraatsgroep in uw deelgemeenschap. Dat kunt u doen middels een persoonlijk gesprek, per e-mail of per telefoon.
Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Het waarborgen van de privacy staat voorop.

Hoe kunt u de PCI steunen?
Onze PCI heeft ook uw financiële hulp nodig om goed te kunnen functioneren.
In alle kerken van parochie “De Goede Herder” wordt er twee maal per jaar gecollecteerd tijdens reguliere vieringen.
Wilt u ons werk geldelijk steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op onze bankrekening.

Wie maakt deel uit van de PCI?
Voorzitter B.J.J. (Bernard) Hemme
Secretaris S. (Saskia) Manga Owona – Wortelboer
Penningmeester J.G.M. (Hans) Rombouts
Lid T.J. (Theo) van Duijn
Lid T. (taco) van der Meer
Lid J.P.F.A. (Hans) Koningstein
Moderator pater Melvin Tharsis

Contact met de PCI
Wilt u contact opnemen met de PCI of heeft u vragen, dan kunt u dat doen via ons e-mailadres.

PCI-CONTACTGEGEVENS  
Postadres:  Singel 104, 3112 GS  Schiedam
E-mailadres:  pci@goedeherderparochie.nl 
Bankrekening:  NL18 RABO 0125 4132 62
t.n.v. P.C.I. de Goede Herder