Parochie-Info

Parochie-Organisatie
Informatiepagina De Goede Herder Parochie: http://www.goedeherderparochie.nl/
De websites van de deelgemeenschappen kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken:

deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus (Maassluis)
deelgemeenschap HH. Jacobus-Martinus (Schiedam)
deelgemeenschap Sint Liduina-OLV Rozenkrans (Schiedam)
deelgemeenschap Willibrord (Vlaardingen).

Parochiebestuur

Voorzitter: Charles Duynstee
Vicevoorzitter: Jan Bekkers
Secretaris: Clemens Lammers 
Penningmeester: Frans Verweijen
Vrijwilligers: Vacature
Personele Zaken: Cissy Siebel- van Oijen
Gebouwen: Vacature
Algemeen Lid: Vacature

Pastoraal team
• Drs. Charles Duynstee, pastoor en moderator
• Drs. Henri Egging, pastor en tevens rector Basiliek St. Liduina-OLV Rozenkrans schiedam
• Pater Dr. Avin Kunnekkadan SVD, contactpastor APP-deelgemeenschap
• Pater Melvin Tharsis SVD, pastor
• Lex Wepster, secretaris

e-mail pastoraal team: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl

Pastoraatsgroep
Voor het voorbereiden van het pastoraal beleid en het coördineren en aansturen van werkgroepen voor de uitvoering ervan, is de Pastoraatsgroep in het leven geroepen. De deelgemeenschap kan trots zijn op een groot aantal vrijwilligers, die in talloze werkgroepen allerlei taken in het pastorale veld op zich genomen hebben. Deze kunnen allen terugvallen op drie stuurgroepen. Elke stuurgroep heeft een vertegenwoordiger in deze groep.

Coördinator / vergadervoorzitter: Marianne Paalvast – Smeele
Diaconie: Yvonne Buys – Jautze
Catechese: René Eysink Smeets
Liturgie: Brenda van der Drift
Secretaris/notulist: Koos Vaissier
Contactpastor: Avin Kunnekkadan
e-mail pastoraatsgroep: pg.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Beheer Commissie
De voorbereiding en uitvoering van beleid ten aanzien van financiën, gebouwen en contracten ligt in handen van de Beheercommissie. Ook de financiële commissie, de commissie fondsenwerving, AProPos en website, het secretariaat en de bedrijfshulpverlening vallen onder de Beheercommissie.

Coördinator / vergadervoorzitter: Erik Havermans
Beheer gebouwen: Paul Zondag
Dagelijks beheer gebouwen: Cock Paalvast
Financiën: Ad Sosef
Zorg voor vrijwilligers
en contactpersoon
Pastorale school:
Ria Sosef-Vijverberg
Secretaris/notulist: Koos Vaissier
Beheer gebouwen/facilitaire zaken: Paul Zondag
Communicatie: Marianne Soors
e-mail beheercommissie: bc.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

De werkgroep Zorg voor vrijwilligers bestaande uit Ria Sosef en Wil Lammers richt zich op:

* Werving en selectie van vrijwilligers: het houden van gesprekken, informatiebijeenkomsten en het bijhouden van het vrijwilligersbestand.
* Begeleiding bij de overstap van de ene naar de andere werkgroep, overleg met coördinatoren, taakveldleiders, parochieteam en parochiebestuur.
* Scholing: de vrijwilligers op de hoogte houden van het scholingsaanbod, de behoefte aan scholing peilen en het aanbod regelen.
* Waardering: jaarlijks worden op een vastgestelde dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. (jubileumjaren: 10, 20, 30, 40, 50, 60).

Aanmeldings- en mutatieformulier
Om de administratie van het vrijwilligersbestand up to date te houden is het belangrijk dat u bij af- en aanmelding altijd een mutatie-formulier invult en bij Ria Sosef inlevert! Dit mutatieformulier kunt u uit het postvakje van de werkgroep Zorg voor vrijwilligers halen op het secretariaat of hier downloaden, zodat u het digitaal kunt invullen en naar riasosef@hotmail.com mailen. Tevens kunt u het formulier inleveren op het parochiecentrum.

Medewerkers Parochiesecretariaat zijn Janny Bergmans, Cilia Havermans, Mini van der Ven en Koos Vaissier.

Bedrijfshulpverlening.
De leden van de werkgroep zijn in het bezit van een diploma EHBO, AED en/of bedrijfshulpverlening.
Zij verlenen tijdens de zondagochtendvieringen en bijzondere vieringen eerste opvang aan kerkbezoekers bij onwel worden en (kleine) ongevallen.

Kerkinterieurverzorging
Je staat er meestal niet bij stil als je in de kerk zit tijdens een viering maar… een groep vrijwilligers (dames en heren) maakt eens per maand de banken, de beelden, het altaar, de deuren enz. schoon. Ze doen dit meestal op de 3de dinsdag van elke maand tussen 09:00 en 11.00 uur. Halverwege de schoonmaak tanken ze even bij in de narthex tijdens een koffiepauze, een gezellige onderbreking om daarna weer vrolijk verder te gaan. Het aantal harde werkers varieert per keer, maar een vaste kern komt trouw de handen uit de mouwen steken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Cecilia Wubbels telefoon : 010 – 59 178 34; e-mail: cecilia.en.paul.wubbels@caiway.nl.

Algemene kerkbijdrage

De parochie is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Aan het begin van het kalenderjaar wordt de actie Kerkbalans gehouden (zie tabblad AKB).

Platform van Kerken
De deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus is lid van het Platform van Kerken Maassluis (voorheen bekend onder de naam Raad van Kerken Maassluis). In dit samenwerkingsverband zijn (bijna) alle christelijke geloofsgemeenschappen in Maassluis vertegenwoordigd. Dankzij het Platform weten de kerken elkaar beter te vinden. Het bevordert het ontstaan van interkerkelijke netwerken. Het functioneert ook als een brede oecumenische ontmoetingsplaats die zorgt voor bundeling van activiteiten die de kerken gezamenlijk ondersteunen, en die gericht zijn op presentie van het evangelie in de lokale samenleving. Op deze manier denkt het Platform mede het ‘gezicht’ te kunnen zijn van de kerken naar buiten toe en een centraal aanspreekpunt voor anderen, zoals de lokale overheid. Het Platform van Kerken heeft als motto: ‘Hart voor Maassluis’. Het Platform manifesteert zich met name op de volgende terreinen:
1. Oecumenische diensten.
Er is twee maal per jaar een interkerkelijke viering: op de openingszondag van de Week van Gebed in januari; ook is er een interkerkelijke viering in september. Gedurende de Week van Gebed worden er ’s avonds in wisselende kerken gebedsvieringen gehouden. Daarnaast zijn er oecumenische diensten ter gelegenheid van Wereldgebedsdag (begin maart), de Dodenherdenking op 4 mei, de Nacht van het Gebed (mei of juni). Ook de bijbellezingen in de Vloot/Careyn, op de eerste en derde vrijdagmiddag van de maand, worden gehouden onder auspiciën van het Platform. Dat geldt eveneens voor het Avondgebed met en voor Vluchtelingen in de Immanuëlkerk, iedere 2e dinsdag van de oneven maanden.
2. Diaconale projecten. Voedselbank Maassluis, Stichting Present Maassluis en Stichting BOOM (SchuldHulpMaatje Maassluis) zijn ontstaan vanuit en gelieerd aan de plaatselijke kerken. Inmiddels is vanuit de diaconieën van de diverse kerken het Diaconaal Platform opgericht, specifiek gericht op acties binnen de kerken en op samenwerking met hulpverlenende instanties.
3. Lezingen, in principe twee per jaar. Hiervoor worden (min of meer) bekende sprekers uitgenodigd. Onderwerpen variëren van bijbelse thema’s tot actuele maatschappelijke kwesties. Contactpersoon: Marja Sonneveld