Liturgie

Het woord is afkomstig van het Griekse Leitourgia (dienstwerk van/ voor het volk). Liturgie is het geheel van gebeden, rituele handelingen en gezangen tijdens een kerkdienst. Gelovigen zijn tijdens de vieringen actief. De voorganger (meestal een priester, soms een leek) voert geen show op, maar nodigt de gelovigen uit, met en voor hem/haar te bidden tot God. De afwisseling van zitten, staan en knielen toont een betrokken houding van de gelovigen. Liturgie begrijpen is die beleven met al je zintuigen: woorden horen, gebaren zien, warmte voelen en de hostie proeven, om erdoorheen dicht bij het hart van de liturgie te komen: de ontmoeting met Christus zelf. Een katholieke kerkdienst heet een viering en heeft iets feestelijks. Elk feest heeft zijn eigen aankleding en zijn eigen liturgische kleur. Elke kleur heeft zijn eigen betekenis: Groen staat voor verwachting en hoop, groen wordt gedragen op de gewone tijd van het jaar. Rood staat symbool voor liefde, martelaarschap en de H. Geest en wordt gebruikt met Pinksteren, vormselvieringen, Palmzondag en Goede Vrijdag. Paars is de kleur van inkeer en soberheid en wordt gedragen in de advent- en vastentijd, bij uitvaarten en op Allerzielen. Roze betekend vreugde voor het komende kerstfeest en paasfeest en wordt gedragen op de derde zondag van de advent (Gaudete) en de vierde zondag van de veertigdagentijd (Laetare). Wit symboliseert zuiverheid en wordt gedragen in de Kersttijd en in de Paastijd, op Hemelvaartsdag en op feesten van Maria. Zwart, symbool van rouw, werd vroeger gedragen tijdens een uitvaart maar wordt bijna niet meer gebruikt. Tegenwoordig wordt bij een uitvaart grijs of ook wel wit gedragen.

Stuurgroepleider: Brenda van der Drift

Vieringen

zondag 09.30 uur H. Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
maandag 09.00 uur Lauden
donderdag 10.00 uur H. Eucharistieviering

Na de vieringen op zon- en feestdagen is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken.
Op maandag en vrijdag is de kerk geopend van 9.00 – 11.30 uur en donderdag 10.00 – 12.30 uur voor gebed of het aansteken van een kaars. In de maanden juli en augustus is de kerk alleen op maandag van 9.00 – 11.30 uur en op donderdag van 10.00 – 12:30 uur geopend.

Vieringen voor ouderen en zieken (zie ook onder diaconie)

Er worden regelmatig vieringen gehouden in het Geriatrisch centrum DrieMaasHave.

Op de tweede dinsdag van de maand wordt er om 14.30 uur een ouderenviering gehouden in de Petrus en Pauluskerk. De muzikale omlijsting van deze viering wordt verzorgd door het Rouw- en Trouwkoor met Jan Michel Koekebakker aan orgel en piano. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Informatie over de vieringen kunt u lezen in de AProPos en de weekagenda.

Doop (zie ook onder catechese)

Het Doopsel wordt toegediend in speciale doopvieringen, die enkele keren per jaar worden gehouden. Daaraan voorafgaand worden de ouders uitgenodigd een tweetal voorbereidingsavonden bij te wonen. Hierbij is de pastor aanwezig die het Doopsel toedient. Wie een dopeling aanmeldt, ontvangt een folder waarin de gang van zaken uitgebreid beschreven staat. Voor de doopviering wordt een stipendium gevraagd. De kosten voor de doop zijn € 55,00.

Contactpersoon: Saskia Manga Owona-Wortelboer

Eerste Heilige Communie (zie ook onder catechese)

Elk jaar is er na Pasen een speciale viering waarin kinderen, die op dat moment in groep 4 van de basisschool zitten, voor de eerste keer de Communie ontvangen. Eind januari stellen de communicanten zich in een zondagviering aan de deelgemeenschap voor. Voor deelname aan het communieproject wordt een bijdrage van € 25,00 gevraagd.

Contactpersoon: Daniëlle van der Mieden-Paalvast

Heilig Vormsel (zie ook onder catechese)

Het Heilig Vormsel wordt meestal na het Pinksterweekend toegediend door de bisschop of zijn vervanger in één van de kerken van de parochie. Ook de voorbereiding wordt parochiebreed verzorgd door de gezamenlijke Vormselwerkgroep.

Biecht en Boeteviering

In onze deelgemeenschap is het de gewoonte om voor het hoogfeest van Pasen samen te komen in een viering van bezinning en vergeving. Een persoonlijke biecht is mogelijk, aansluitend aan deze boeteviering of op afspraak.

Huwelijk

Bruidsparen, die hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen, kunnen bij voorkeur zes maanden voor de geplande datum contact opnemen met het secretariaat. De pastor zal het a.s. bruidspaar uitnodigen voor een gesprek ter voorbereiding op het voorgenomen huwelijk.

Voorbereiding (€ 36,00 per uur) met een maximum van € 360,00
Huwelijksviering €  95,00
Gebruik kerkzaal € 165,00
Koor/Organist € 210,00
Totaal € 830,00

Ziekenzalving (zie ook onder diaconie)

Wanneer iemand de ziekenzalving wil ontvangen, kan contact opgenomen worden met het secretariaat om hiervoor een afspraak te maken. Daarnaast wordt gestreefd naar een tweejaarlijkse gemeenschappelijke viering van dit sacrament.

Avondwake

Op de avond voorafgaand aan de uitvaart kan een avondwake gehouden worden. Deze viering wordt geleid door parochianen. Het is raadzaam dat de uitvaartverzorger direct na een overlijden contact opneemt met het secretariaat om datum en tijd af te spreken voor een avondwake. Tel. 0105912080

Contactpersoon: Marianne Paalvast-Smeele

Uitvaart

In de Petrus en Pauluskerk worden of een Eucharistieviering of een viering van Woord en Gebed als uitvaartviering gehouden. Tarieven zijn op te vragen bij het secretariaat en kunt u vinden op deze website onder het kopje Begraafplaats.

Tijdens de uitvaartviering wordt gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte is bestemd om het dienstwerk van de kerk in onze eigen geloofsgemeenschap in stand te houden.

De katholieke begraafplaats Sint Barbara aan het Reviusplein is op elke eerste zondag van de maand van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend. Zie ook onder het kopje Begraafplaats.
Parochianen die zijn overleden en een kerkelijke uitvaart hebben gehad, worden herdacht door het plaatsen van een houten kruisje in de kerk. Op het kruisje staan naam en geboorte- en sterfdatum van de overledene vermeld.

Intenties na overlijden

Om de naam van de overledene in onze geloofsgemeenschap levend te houden, wordt op zes achtereenvolgende zondagen na het overlijden tijdens de viering voor de overledene gebeden. Verder wordt de gelegenheid geboden om tot één jaar na het overlijden twaalf misintenties op te geven voor vieringen in onze kerk.
Na de uitvaart ontvangen de nabestaanden een brief, waarin men wordt uitgenodigd om twaalf data voor deze intenties op te geven. Op de aangegeven dagen wordt de overledene herdacht tijdens de voorbeden in de viering.

Intenties

Ter gelegenheid van bv. een verjaardag, een huwelijksdag of om een dierbare te gedenken, kan een persoonlijke intentie worden opgegeven voor de vieringen in onze geloofsgemeenschap. Opgeven kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of via e-mail bij het secretariaat. De intenties worden vermeld in de weekagenda.

Voor deze intenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (richtbedrag €15,00).
De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om het dienstwerk van de kerk in onze eigen geloofsgemeenschap mogelijk te maken.

Liturgisch bloemschikken

Alexandra van der Velden, Francisca Wols en Marjoes van Lier verzorgen al vele jaren wekelijks de bloemen en versieringen in onze kerk. Ook doen zij dit bij speciale gelegenheden zoals huwelijken, dopen en uitvaarten. Het symbolisch/liturgisch bloemschikken zegt iets over de betekenissen van bloemen en kleuren die gebruikt worden.
De betekenis van de kleuren:

BlauwGoddelijkheid, oneindigheid en onschuld (hemel en Maria)
Bruin:  Armoede, nederigheid (aarde)
Geel:   Licht, luister, glorie, of afgunst, verraad (zon)
Goud:  Goddelijkheid, rijkdom, eeuwig licht
Grijs:   Onthechting (overgang van zwart/dood naar wit/hemels licht)
GroenHoop, groei, leven, toekomst ( lente blad)
Paars/purperRouw, boete, ingetogenheid (Advent, Veertigdagentijd en uitvaart)
Rood:  Liefde, lijden, offer, vuur (bloed, martelaar en wijn)
Roze:  Paars wijkt voor het licht
Wit:     Vreugde, feest, waarheid, reinheid (zuiverheid en ongerept)
Zilver:  Reinheid, zuiverheid (kan wit vervangen)
ZwartDuisternis, diepste rouw, dood (afwezig licht) Deze kleuren worden gebruikt bij de kerkelijke dagen van het jaar.  Voorbeelden: zo zijn de linten aan de adventskrans paars en veranderen ze met Kerstmis in witte linten. Is blauw /wit de kleur bij Maria feesten. Is rood de kleur met Pinksteren.

In de Veertigdagentijd wordt er een opbouwschikking gemaakt. Vanuit een basisopstelling wordt er elke week een element of accent toegevoegd.  Ze symboliseren het verloop van de veertigdagentijd  en roepen Bijbelse beelden op. U leest hierover op het mededelingenbord in onze kerk.
Wij werken niet altijd met deze symbolische manier van schikken , maar met de grote feestdagen proberen we dat wel te doen. Zeker voor wat betreft de kleuren. Paastijd: op Goede Vrijdag hebben wij de traditie om tijdens de Kruisweg een bloemenhulde aan het kruis te brengen. Van deze bloemen worden de versieringen in de kerk gemaakt voor de Paasdagen.  De bloemen geschonken tijdens de oecumenische viering op Goede Vrijdag gaan naar de verzorgingshuizen. Aan het kruis hangt een doornenkroon met braamstengels en bij voorkeur rode anemonen. Rode anemonen omdat deze volgens een legende bloeide aan de voet van het kruis. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood. De kleur voor Pinksteren is rood; het neerdalen van de Heilige Geest wordt vaak weergegeven door vlammen. Een bloem die daar mooi voor is te gebruiken is de Gloriosa.  Advent: de groene takken van de adventskrans verwijzen naar hoop op nieuw leven. Kaarsen zijn lichtpunten op weg naar Kerstmis. Als teken van het komen van dit licht wordt in de Advent elke week een extra kaars aangestoken.

De in de boeken aan gegeven bloemen of composities zijn niet altijd te maken of te vinden in de tijd waarin ze nodig zijn. Ze worden dan vervangen door andere, waarbij wordt de kleur wel wordt aangehouden. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten over symbolisch /liturgisch bloemschikken dan verwijzen wij u naar onze bibliotheek, hierin zijn 3 boeken te vinden waarin nog veel meer te lezen is en ook te zien via prachtige foto`s. Neem ze gerust eens mee.
De titels:
Symbolisch bloemschikken; Bloemen geven zin en Bloemen geschikt tot gebed.
Kleurig en Fleurige groeten