Diaconie

Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God
In de wereld staan status en macht over de ander centraal. Jezus gaat daar niet in mee. Integendeel, Hij stelt juist de dienst aan de ander centraal.

Diaconie is de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. Nood ontstaat wanneer mensen niet of onvoldoende in hun levensbehoeften kunnen voorzien.
Bij materiële noden gaat het om eten en drinken, huisvesting, onderwijs en inkomen. Bij geestelijke noden gaat het om een gebrek aan bevredigende relaties met medemensen, aan sociale erkenning. Een negatief gevoel van eigenwaarde en het gevoel onvoldoende richting en zin aan het eigen leven te kunnen geven.

Diaconie heeft maar één doel: dat noodlijdenden daadwerkelijk hulp in hun nood ervaren. Parochiële diaconale werkgroepen bevorderen de bestaande diaconie en nemen waar nodig eigen initiatieven. Ze hebben dus een dubbele gerichtheid, nl:
– rechtstreeks naar mensen in nood  
– naar de eigen parochiegemeenschap en de bredere samenleving om het diaconaal bewustzijn te vergroten.

Stuurgroep leider: Yvonne Buys-Jautze.

 Voedselbank

Onze deelgemeenschap steunt de Voedselbank. Er staat een mand voor de Voedselbank in de narthex. Tijdens de openingstijden van de kerk kunt u houdbare voedselproducten, was- en schoonmaakmiddelen, linnengoed, maar ook zegeltjes voor gratis producten inleveren. Iedere vrijdagmorgen worden de producten naar de Voedselbank gebracht. Regelmatig zijn er bijzondere acties, die u terug kunt vinden onder het kopje “Recent geplaatst”.

Commissie Bijzondere Noden

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is bedoeld om hulp te bieden aan mensen die door omstandigheden in financiële nood verkeren. Voordat een aanvraag ingediend kan worden bij de PCI moet er voorwerk gedaan worden om het probleem helder te krijgen. Onze deelgemeenschap en vooral de leden van de Pastoraatgroep worden soms ook geconfronteerd met parochianen die niet alleen in financiële nood, maar ook in andere vormen van nood verkeren. Financiële ondersteuning blijkt dan slechts kortstondig te helpen en leidt niet tot een structurele oplossing van het probleem. De Pastoraatgroep heeft daarom besloten om een Commissie Bijzondere Noden op te richten, die voorwerk kan doen m.b.t. complexe aanvragen voor de PCI. Marianne Soors v.w.b. medische zaken en Ad Sosef v.w.b. financiële en operationele zaken, hebben zich bereid verklaard om ‘op persoonlijke titel’ deze commissie te vormen, waarbij zij hun expertise ter beschikking stellen. In deze commissie is voldoende kennis en kunde aanwezig om gecompliceerde problematiek te analyseren en vervolgens een plan te maken dat tot een oplossing, dan wel tot nivellering van de problematiek zou kunnen leiden.
Uiteraard kan dit alleen tot de gewenste resultaten leiden wanneer er een basis van wederzijds vertrouwen en respect aanwezig is. Aan u parochianen, willen wij vragen wanneer u mensen met een hulpvraag ontmoet, deze bij een van de leden van de Pastoraatgroep aan te melden. Uiteraard zal er vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
Op die manier helpt u mee om ‘de stille armoede’ op te sporen. Hopelijk komt er dan zicht op een structurele oplossing en een menswaardiger bestaan.

Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

Missie is vertellen over het Rijk Gods: meewerken aan een wereld die toekomst heeft.
Alle kerkelijke activiteiten hebben een missionaire dimensie.
De werkgroep voor missie, ontwikkeling en vrede geeft uiting aan de solidariteit met mensen en kerken in alle gebieden van de wereld, waar sprake is van onrecht.
Dat doet zij door het moreel en financieel ondersteunen van eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers en door aandacht te vragen voor de campagnes en collectes van de landelijke missionaire organisaties, zoals de Bisschoppelijke Adventsactie, de Bisschoppelijke Vastenactie, de Missie Verkeersmiddelen Actie en de Wereldmissiemaand.
MOV steunt organisaties, die fairtradeproducten verkopen (Wereldwinkel) en vrede, veiligheid, mensenrechten en ontwapening (PAX/Amnesty) trachten te bevorderen.
Contactpersoon MOV: Marianne Soors.

De Levende Adventskalender in de Adventstijd

Met de ‘levende Adventskalender’ wordt de gelegenheid geboden om juist in de voorbereidingstijd naar Kerstmis elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het idee is om op een ochtend of middag gewoon bij iemand thuis parochianen en kbo-leden te ontvangen en om er samen een gezellige ochtend of middag van te maken in het teken van de Advent.
Er wordt koffie en thee geschonken en iets lekkers gepresenteerd, gebakken door de gastvrouw of door een van de gasten. Er wordt met elkaar in gesprek gegaan over de Adventstijd of over Kerstmis.
Waarom worden deze bijeenkomsten in de Adventstijd georganiseerd? Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te ontmoeten. In die tijd komt men vaak wat minder buiten en spreekt men niet zoveel mensen. Het kan dan waardevol zijn om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Heeft men echt geen vervoer, dan kan dit worden geregeld.

Contactpersoon: Yvonne Buys-Jautze.

Kerkvervoer

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om thuis opgehaald te worden. U kunt kerkvervoer aanvragen via het secretariaat of de contactpersoon: Marianne Paalvast-Smeele.

Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk

Een initiatief van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus en de KBO Maassluis.
Op de laatste vrijdagmiddag van iedere maand wordt er van 14.00-16.30 uur een Soosmiddag gehouden in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.
Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.
Als men geen vervoer heeft en niet met iemand mee kan rijden, dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren, die u dan ophalen en weer thuis brengen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Coördinatoren: Corrie v.d. Laar en Yvonne Buys, namens de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus.
Rosiet v.d. Akker en Mini v.d. Ven, namens de KBO Maassluis

 Zorg voor ouderen en zieken door de Elisabethgroep

De groep is vernoemd naar Elisabeth van Thüringen. Het verhaal gaat, dat zij veel aandacht voor de armen had. Haar man mocht dat niet weten. Op een dag kwam hij haar tegen op weg naar de armen, met een mantel vol broden. Hij dwong haar de mantel open te slaan. De broden waren veranderd in rode rozen.

Coördinator: Anita van Anraad-Schanssema.

Activiteiten van de Elisabethgroep:

De doelgroep voor de activiteiten van de Elisabethgroep bestaat in eerste instantie uit de oudere parochianen.

Voor 2021 betekent dit dat parochianen tussen de 74 en 79 jaar (en voor 2022 tussen de 75 en 80 jaar) een door vrijwilligers gemaakte felicitatiekaart krijgen.
Vanaf 79 jaar (in 2021) en 80 jaar (in 2022) worden de jarigen door een vrijwilliger bezocht. Dit bezoek wordt vooraf aangekondigd. Voelt men zich nog te jong voor een felicitatiebezoekje, dan krijgt de parochiaan een verjaardagskaart.

Veel zorg gaat uit naar parochianen, die ongeacht hun leeftijd dreigen te vereenzamen. Dit door belastende gezins- of familieomstandigheden, ziekte en/of handicap, opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Kent u iemand, die langdurig of ernstig ziek is en weet u dat die persoon het op prijs stelt bezoek vanuit de deelgemeenschap te ontvangen, geef dat dan door aan het secretariaat. Heeft uzelf behoefte aan contact of aan een luisterend oor, aarzel dan niet en bel Françoise Thijssen (tel. 0105914460). Mocht zij niet bereikbaar zijn, neem dan contact op met het secretariaat.

Ieder jaar worden er kerstkaarten gemaakt en worden de mensen uitgenodigd voor een nieuwjaarsviering. Eén van onze pastores gaat dan voor in de Eucharistieviering, die muzikaal omlijst wordt door het Rouw en Trouwkoor. Na de viering is het samen koffiedrinken en goede wensen voor het komend jaar uitwisselen.
Iedere 2e dinsdag van de maand is er in de Petrus en Pauluskerk ’s middags een Eucharistieviering speciaal (maar natuurlijk niet uitsluitend) voor de oudere parochianen. Ook na deze viering is er een kopje koffie of thee.

Rond de naamdag van Elisabeth van Thüringen (17 november) wordt er een contactdag georganiseerd voor senioren vanaf 74 jaar (in 2021) en 75 jaar (in 2022) en zieken, die nog enigszins mobiel zijn. De dag begint met een Eucharistieviering. Tijdens het koffiedrinken worden veel nieuwtjes uitgewisseld. Na veel gepraat is er een aperitief met iets hartigs en een uitgebreide lunch.
Hoort u tot de doelgroep, maar hebt u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de coördinator van de Elisabethgroep, Anita van Anraad. De leden van de Elisabethgroep zullen er alles aan doen om er een gezellige dag van te maken!

Ziekencommunie

Wie door ziekte of handicap niet naar de kerk kan komen, kan de heilige communie ook thuis of in het verzorgings- of verpleeghuis ontvangen. Vóór de Eucharistieviering of de woord- en communieviering kan er een communiedoosje aan de koster van dienst worden gegeven. Het doosje met de hostie kan na de viering worden meegenomen en aan de zieke worden uitgereikt. Speciale communiedoosjes zijn voor incidenteel gebruik verkrijgbaar bij de koster. U kunt ook zelf een doosje aanschaffen.

Ziekenzalving

Mensen die ernstig ziek zijn of hun laatste levensfase zijn ingegaan, kunnen aangeven, dat zij het Sacrament van de zieken willen ontvangen. Dit sacrament kan troost, bemoediging en kracht geven. Wanneer dit nodig is, neemt u dan contact op met het secretariaat.
In onze kerk is het streven jaarlijks een gemeenschappelijke viering van dit sacrament te houden. De ziekenzalving wil kracht schenken om het leven, dat door ziekte en kwetsbaarheid soms heel moeilijk wordt, op een waardige wijze te voltooien. In dat proces wil God de mens in al zijn kwetsbaarheid nabij zijn. De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die zich kwetsbaar weet. Natuurlijk zijn ook dierbare familieleden van harte welkom om dit moment met u mee te maken. De viering wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en een kopje koffie of thee.

Meeleven met verlies

In onze deelgemeenschap worden bijeenkomsten “Meeleven met verlies” georganiseerd. Parochianen die in het afgelopen jaar, of misschien wat langer geleden, met het verlies van een dierbare te maken kregen, worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Het verlies van een dierbare is een heel proces, dat vooral tijd nodig heeft. De ervaring leert dat het goed kan doen om er samen over te praten, zodat je het verdriet en het gemis een plaatsje kunt geven. Dit kan helpen om meer inzicht in het rouwproces te krijgen. Het is ook fijn om dat met een aantal mensen te doen, die in dezelfde situatie zitten, zodat je ervaringen kunt delen en elkaar tot steun kunt zijn. 

Contactpersoon: Marianne Paalvast-Smeele.